Om os

På Lille Veum arbejder vi ud fra kerneopgaven "Professionel støtte til et godt liv". Der arbejdes med individuelle mål i Nexus for hver enkelt borgers mål, som 4 gange årligt evalueres og danner grundlag for et årligt statusmøde med borger og myndighed. I samarbejde med borgeren har vi fokus på indsatsmålene og på den pædagogiske indsats med henblik på at sikre den rette hjælp, støtte og vejledning i hverdagen.

På Lille Veum arbejder vi ud fra 4 pædagogiske metoder, 5 kvalitetsdefinitioner, samt Vejen Kommunes værdier. Klik her for at læse om Vejen Kommunes værdier.

 

Årsplan

Årsplanen 2020 for Lille Veum

Klik her for at åbne årsplanen som PDF.

Tilsynsrapporter

Klik og læs Tilsynsrapport foretaget på Veum Dag 2019

 

STU - Særlig Tilrettelagt Uddannelse

Lille Veum tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lov nr. 564). STU-uddannelsen har en varighed på 3 år, inkl. et evt. afklaringsforløb på op til 12 uger. STU-uddannelsens omfang er 840 timer pr. år, hvilket kan svare til 47 uger á 18 timer. På Lille Veum kan STU-uddannelsen påbegyndes alle årets måneder, da det er individuelle elevpladser, der tilbydes.


STU-uddannelsen på Lille Veum sker i et praktisk læringsmiljø, hvor værksteder og aktiviteter kan kombineres og tilpasses den enkelte elevs ønsker, muligheder og behov. Værksteder og aktiviteter kan dog være fyldte, hvorfor et specifikt ønske måske ikke kan efterkommes.
Værkstederne og aktiviteterne er aktive læringsmiljøer med kollegaer, hvor personalet indgår i et nært samarbejde med eleven omkring den enkelte elevs uddannelse. Det pædagogiske arbejde på Lille Veum tager udgangspunkt i kvalitetsdefinitionerne - tryghed, aktivitet og udfordringer, omsorg, sociale relationer, samt gode fysiske rammer. Det betyder, at eleven under uddannelsen på Lille Veum også opnår læring inden for en lang række almen dannende områder.


I samarbejde med den enkelte elev og UU-vejlederen udarbejdes elevens individuelle uddannelsesplan. Lille Veums udgangspunkt er, at den enkelte elev får bedst mulige forudsætninger for egen læring og udvikling. Det er derfor en naturlig del af uddannelsen, at der løbende evalueres på uddannelsesforløbet og elevens mål for uddannelsen.
Efter endt STU-Uddannelsen vil nogle STU-elever fortsætte i beskæftigelsen på Veum Dag andre vil søge nye udfordringer i andre beskæftigelser.

Lille Veum tilbyder særligt tilrettelagt uddannelse (STU) for unge med særlige behov (Lov nr. 564)

 

Strukturpædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag med det formål at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.

En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at:

Skabe og sikre forudsigelighed.

Skabe regelmæssigheder i borgerens hverdag.

Gøre dagen overskuelig.

Skabe ro i hverdagen.

Muligheder for at udvide den enkeltes rækkevidde af forskellige handlinger, åbne op for nye opgaver de ellers ville have vanskeligheder v. at magte.

Anti-stressende effekt.

Skaber tryghed.

Struktur og forudsigelighed er medvirkende til at aktiviteter bliver mere interessante for den enkelte i kraft af genkendelse og gentagelser.

Der er høj grad af struktur, men der er plads til fleksibilitet.

Relationspædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. Ligeledes er der fokus på samspillet mellem mennesker.

Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid Fokus på ressourcerne, kognitive udfordringer. Formålet er at skaber rammer der er trygge.

At pædagogen gennem teori, dialog og refleksion opnår en viden om forskellige relationsformer og måder at indgå i relationer på således du bliver reflekterende og opnår en bevidsthed ift. din egen måde at indgå i pædagogiske relationer på.

Værdsættende samtaler, respekt for den enkelte, lydhør og guidende i samspillet med andre.

Opfordre til sociale samvær i bestemte rammer.

Pædagogerne er gode rolle modeller og støtter op om den enkeltes selvforståelse. Der skabes plads og rum til alle.

 

Anerkendende metode

Faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse med det formål at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte og at borgeren igennem samspil udvikler selvfølelse eller selvfornemmelse.

Anerkendende tilgang hvor borgerne føler sig set og hørt og hvor pædagogen udviser tillid, omsorg og er engageret i den enkelte. Autentiske i mødet.

Pædagogen indgår i bekræftende samspil med borger.

Det er gennem den gensidige kommunikation med andre, at vi bliver os selv.

Som pædagog bidrager man, sammen med andre, til denne udviklingsproces.

Fokus på det der virker, positiv tilgang.

Neuropædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion med det formål at give en person mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Formålet er med en systematisk gennemgang af iagttagelser, observationer og viden har vi mulighed for at støtte borgeren i at fungere så optimalt som muligt, ud fra de forudsætninger vedkommende har.

Ligeledes at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion

Tager sit afsæt i en forudsætningsanalyse, Kuno beller og en neuropsykologisk screening.

Gennem en grundig afklaring af vanskeligheder, ressourcer, motivations-faktorer og vilkår hos borgeren, klarlægges hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke der er begrænset.

Herefter peges der på en neuropædagogisk indsats og interventionsmuligheder.

 

Konkrete eksempler:

Jeg støttende samvær

Kontakt Ø

Stress profil

Seksboks modellen