Kvalitetsdefinitioner

Tryghed

Det er kvalitet for borgeren at have tryghed i hverdagen.

Pædagogiske handleplaner.

 

1. Borgeren skal have selv- og/eller medbestemmelse og have følelsen af at være aktør i eget liv.            

2. Borgerne oplever en genkendelig hverdag gennem forudsigelighed og struktur.

3. Borgerne kan stole på og have tillid til personalet.

             

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

1a. - at anerkende den enkelte borger og støtte dem i selv- og/eller medbestemmelse og imødekomme deres ønsker og behov.

Eksempelvis:

- Udarbejder vi fokusmål i samarbejde med borgeren.

- Er vi opmærksomme på, ud fra individuelle behov, at valgmulighederne er overskuelige.

1.b - at være opmærksom på den enkelte borgers ressourcer og have fokus på, hvad der motiverer.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en neuropædagogisk tilgang og tilpasser den pædagogiske indsats til den enkelte borger.

- Ser vi muligheder frem for begrænsninger - at være stifinder frem for rejseleder.   

2.a. - at skabe rammer, hvor borgeren inddrages i genkendelige og overskuelige opgaver/aktiviteter.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en strukturpædagogisk tilgang og tilbyder den nødvendige struktur, for at borgeren kan finde tryghed i hverdagen.

- Synliggør vi hvilket personale der er på arbejde.

- Synliggør vi planlagte aktiviteter. 

3.a - at udstråle ro, give sig tid til at lytte og behandle borgerens åbenhed på en fortrolig og etisk måde.

Eksempelvis:

- Har vi den professionelle hat på og er bevidste de 3 P'er (professionelle, personlig, privat).

- Benytter vi de forskellige pædagogiske tilgange og metoder, når vi er på arbejde.

- Er vi opmærksomme på borgerens integritet.

3.b -  at støtte og vejlede borgeren ved forandringer.

Eksempelvis:

- Giver vi borgeren den nødvendige betænkningstid.

- Er vi bevidste om, at være et skridt foran så vi skaber mest mulig tryghed i forandringen.

- Hjælper vi borgeren i gang ved nye opgaver.

3.c - at arbejde ud fra fælles normer og værdier til gavn for borgeren.

Eksempelvis:

- Vi arbejder ud fra kerneopgaven "professionel støtte til et godt liv", Vejen kommunes værdier og er bevidste om kvalitetsdefinitionerne.

- Er vi tro mod fælles beslutninger for og sammen med borgeren.

 

Omsorg

Det er en kvalitet for borgeren, at der ydes omsorg.

Pædagogiske handleplaner.

 

1.Borgeren oplever nærvær og nærhed.

2.Borgeren støttes og vejledes til en acceptabel adfærd.

3. Borgeren støttes i at have den bedst mulige fysiske og psykiske helbredstilstand, samt vejledes hvis de har seksuelle behov.

4. Borgeren vejledes i god hygiejne og til at klæde sig efter årstid og anledning.

Konkrete handlinger

Derfor er det personalets opgave:

 

1a.- at skabe en anerkende og tillidsfuld relation til borgeren, hvor personalet er opmærksomt på borgerens signaler.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende- og relationspædagogisk tilgang, er ligeværdige i samspillet og skaber trygge rammer.

- Tager vi tid til en ekstra snak og har kontakt-ø.

- Trøster når borgeren er ked af det.

- Tager vi os tid til at lytte.

- Tager vi os tid til at sætte os i sofaen sammen.

 

2a. - at vejlede borgeren til ikke at udlevere sig selv og andre i fælles forum, samt til at navigere i almindelige sociale spilleregler.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende tilgang, med fokus på, at motivere til positiv udvikling hos den enkelte.

- Arbejder vi med en neuropædagogisk tilgang og skærmer den borger, der har brug for det.

- Er vi ved borgerens side, hvis det vurderes nødvendigt.

- Motiverer vi til acceptabel adfærd, for at give plads til alle.

 

3a. - at skabe rammen for sundhed og trivsel, og tilgodese særlige behov hos den enkelte.

Eksempelvis:

- Vejleder vi individuelt i forhold til sund livsstil, ved at tilbyde sund og varieret kost og forskellige former for motion.

 

3b. - at være opmærksomme på borgerens velbefindende - både fysisk form og psykisk balance og handle på eventuelle sygdomstegn.

Eksempelvis:

- Handler vi, når vi ser tegn på forandring.

- Samarbejder vi, med borgeren, med læger, speciallæger og sundhedsfagligt personale.

 

3c. - at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønske og behov samt støtte og vejlede i forhold til seksualitet.

Eksempelvis:

- Er vi opmærksomme på borgerens signaler og behov om sex og samvær.
- Giver os tid til en snak og/eller henviser til seksualvejleder, hvis ønskeligt.

    

4a. - at hjælpe og vejlede borgeren til at have en alsidig garderobe alt efter behov, arbejde, fritid samt årstid.               

Eksempelvis:

- Hjælper og vejleder vi ved tøjindkøb.

- Sørger vi for praktisk arbejdstøj.

  

4b. - at vejlede og hjælpe borgeren i god, personlig hygiejne.

Eksempelvis:

- Har vi kendskab til den enkelte borgers behov for hjælp, støtte og vejledning.

- Motiverer vi til god hygiejne, blandt andet i forhold til at vaske hænder og regelmæssig bad.

Aktiviteter og udfordringer

Det er kvalitet for borgeren at have aktiviteter og udfordringer. 

Pædagogiske handleplaner.

 

1. Borgeren støttes i at udvikle sig mest muligt ud fra sin aktuelle livssituation.

2. Borgeren tilbydes beskæftigelse, aktiviteter og udfordringer, som er meningsfyldte for den enkelte.

 

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

 

1.a - at skabe et miljø, hvor rammen tilpasses den enkeltes behov med fokus på størst mulig selvstændighed.

Eksempelvis:

- Arbejder vi neuropædagogisk og formålet er, at borgeren trækker på ressourcerne inden for opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienterings sans og sociale funktioner

- Har vi fokus på empowerment, så borgeren kan finde styrken til at handle selv.

 

1.b - at give borgeren mulighed for udvikling. Hvis dette ikke er muligt, så sikre at udfordringer og aktiviteter tilpasses den enkelte.

Eksempelvis:

- Tager vi udgangspunkt i borgerens zone for nærmeste udvikling, så borgeren kan opleve succes.

- Sikrer vi, at borgerens kompetencer holdes ved lige og kompenserer, hvis færdigheder mistes.

 

1.c - at motivere borgeren og vise dem tillid. Holde borgeren "til ilden" ved at lægge et ømt pres på dem.

Eksempelvis:

 - Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang og formålet er, at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

- Signalerer vi, at vi har troen på, at borgeren kan selv.

- Skaber vi rammer, så borgeren får mulighed for at overskride personlige grænser.

 

2.a - at delagtiggøre borgeren i praktiske opgaver og give hjælp/støtte/vejledning i det omfang, der er behov for.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en strukturpædagogisk tilgang og formålet er, at skabe overskuelighed, forudsigelighed og struktur i hverdagen.

- Har vi fokus på borgerens ressourcer frem for begrænsninger.

- Er vi opmærksomme på, hvilke opgaver borgeren har en styrke i.

 

2.b - at drøfte, i samråd med borgeren, hvilke mål der skal arbejdes med, og ud fra dette udarbejde fokusområde mål.                     

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende tilgang, ved at være lydhøre og udvise tillid, omsorg og engagement.

- Lytter vi til borgerens ønsker og sammen formulerer målet.

- Samarbejder vi med socialrådgiver.

 

2.c - at følge op på opgaver og aftaler samt synliggøre borgerens behov for støtte/hjælp/vejledning.                  

Eksempelvis:

- Udarbejder vi skabslåger og andet informationsmateriale.

- Dokumenterer vi på GAS skalaen.

  

2.d  - at drøfte i fællesskab med borgeren, om der er ønske om ændringer i beskæftigelse, aktiviteter og/eller udfordringer.

Eksempelvis:

- Sørger vi for, at borgerens ønsker drøftes på det årlige statusmøde.

- Er vi lydhøre overfor ønsker om oplevelsespraktikker.

- Hjælper vi borgeren til at melde til og fra til aktiviteter.

Fysiske rammer

Det er kvalitet for borgeren at have gode fysiske rammer.

Pædagogiske handleplaner.

 

1. Borgerens fysiske rammer tilpasses, så de er egnede og funktionelle for den enkelte.

2. Borgeren har mulighed for at benytte sig af udendørsarealer- og faciliteter.

3. Borgeren bestemmer selv i egen bolig og dette respekteres af medborgere og personale 

 

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

 

1.a -at indrette arbejdsfaciliteter, boliger og fællesrum, så de er brugbare for den enkelte.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende tilgang, hvor borgeren føler sig set og hørt.

- Lytter vi til ønsker om nyanskaffelser og støtter til at vedligeholde boligen.

- Tilpasser vi facilliterne, så de er funktionelle for borgeren.

 

1.b -at de nødvendige materialer, hjælpemidler, redskaber og sikkerhedsudstyr er til stede og anvendes.                  

Eksempelvis:

- Er vi ansvarlige for, at kontakte relevante samarbejdspartnere.

 

2.a - at opfordre til at vedligeholde og bruge udendørsarealer- og faciliteter.

Eksempelvis:

- Arbejder vi relationspædagogisk med fokus på samspil mellem borgerne og forståelse af, at bidrage til fællesskabet.

- Inddrager og opfordrer vi borgeren til at slå græs, klippe hæk og rive grus.

- Tager vi kaffekoppen med ud til havebordet.

- Opfordrer vi til at bruge områdets faciliteter til motion.

  

3.a - at tilbyde hjælp og vejledning så borgeren kan indrette lejligheden efter eget ønske og behov samt opfordre til at benytte egen lejlighed. 

Eksempelvis:

- Guider og hjælper vi borgeren, så han/hun har økonomiske midler til nyanskaffelser.

- Respekterer vi borgerens valg og vejleder i forhold til indretning og stil.

  

3.b - at vejlede borgeren i, hvordan der ageres respektfuldt i egen og andres bolig.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang, og er gode rolle modeller.

- Opfordrer vi til at banke på, når man besøger naboen.

- Vejleder vi i at være præsentabel påklædt, i offentligt rum.

- Taler vi med borgeren om normer og regler.

Sociale relationer

Det er kvalitet for borgeren at have sociale relationer.

 

Pædagogiske handleplaner.

                     

1. Borgeren støttes i at have sociale oplevelser med arbejdskollegaer, bofæller og venner.

2. Borgeren støttes i at have kontakt med familie, pårørende og kæreste.

3. Borgeren skal opleveværdighed og respekt i samværet med andre mennesker.

4. Borgeren har mulighed for social kontakt i nærmiljøet.

 

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

 

1.a - at borgeren har adgang til informationer om relevante arrangementer, udflugter, kurser, ferier og andre aktiviteter.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en strukturpædagogisk og formålet er, at skabe overskuelighed, forudsigelighed og struktur i hverdagen.

- Opdaterer vi sammen med borgeren kalenderen med relevante informationer.

- Er vi ansvarlige for, at borgeren får informationer om relevante aktivitetstilbud i og udenfor deres arbejdsliv.                

1.b - at motivere, støtte og vejlede den enkelte borger i socialt samvær, invitere gæster eller besøge venner.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang hvor formålet er, at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

- Hjælper vi til positivt samvær, så borgeren kan føle sig som ligeværdige og en del af gruppen.

- Skaber vi sociale rammer, som borgeren fungerer bedst i.

- Planlægger vi sammen med borgeren fødselsdage og fester.

- Motiverer vi borgeren til at have kontakt med familie og venner.

 

2.a - at støtte og motivere til familie- og kærestebesøg samt vejlede/hjælpe til planlægning af aftaler.

Eksempelvis:

- Hjælper vi med transport og eventuel ledsagelse til besøg.

- Udarbejder vi, sammen med borgeren, besøgsaftaler.

- Har vi ansvar for initiativer, samarbejde og opfølgning i relationerne til andre.

  

3.a - at støtte borgeren i at respektere hinandens grænser og anvende et acceptabelt sprogbrug og stemmeleje samt opfordre til, at personlige forhold diskuteres i private rum.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang, er lydhøre og benytter metoder som værdsættende samtaler.

- Vejleder vi i, hvordan man respekterer hinandens grænser og privatsfære.

- Motiverer og anviser vi til social, acceptabel adfærd ved at være rollemodel.

- Opfordrer til acceptabel adfærd, ved hjælp af social stories.

 

3.b - at støtte borgeren i konfliktløsning.

Eksempelvis:

- Vi arbejder med en anerkendende tilgang, hvor vi vejleder, udfordrer og anerkender.

- Skaber vi rammer, så konflikter kan minimeres.

                     

4.a - at give borgeren mulighed for at have kontakt til det lokale forretnings- og foreningsliv.

Eksempelvis:

- Støtter vi borgeren i at blive fortrolig i at færdes i lokalsamfundet.

- Deltager i lokale arrangementer og fritidsaktiviteter.

- Tager vi initiativ til, at borgeren delagtiggøres i kontakten til samarbejdspartnere.