Aktiviteter og udfordringer

Det er kvalitet for borgeren at have aktiviteter og udfordringer. 

Pædagogiske handleplaner.

 

1. Borgeren støttes i at udvikle sig mest muligt ud fra sin aktuelle livssituation.

2. Borgeren tilbydes beskæftigelse, aktiviteter og udfordringer, som er meningsfyldte for den enkelte.

 

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

 

1.a - at skabe et miljø, hvor rammen tilpasses den enkeltes behov med fokus på størst mulig selvstændighed.

Eksempelvis:

- Arbejder vi neuropædagogisk og formålet er, at borgeren trækker på ressourcerne inden for opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienterings sans og sociale funktioner

- Har vi fokus på empowerment, så borgeren kan finde styrken til at handle selv.

 

1.b - at give borgeren mulighed for udvikling. Hvis dette ikke er muligt, så sikre at udfordringer og aktiviteter tilpasses den enkelte.

Eksempelvis:

- Tager vi udgangspunkt i borgerens zone for nærmeste udvikling, så borgeren kan opleve succes.

- Sikrer vi, at borgerens kompetencer holdes ved lige og kompenserer, hvis færdigheder mistes.

 

1.c - at motivere borgeren og vise dem tillid. Holde borgeren "til ilden" ved at lægge et ømt pres på dem.

Eksempelvis:

 - Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang og formålet er, at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

- Signalerer vi, at vi har troen på, at borgeren kan selv.

- Skaber vi rammer, så borgeren får mulighed for at overskride personlige grænser.

 

2.a - at delagtiggøre borgeren i praktiske opgaver og give hjælp/støtte/vejledning i det omfang, der er behov for.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en strukturpædagogisk tilgang og formålet er, at skabe overskuelighed, forudsigelighed og struktur i hverdagen.

- Har vi fokus på borgerens ressourcer frem for begrænsninger.

- Er vi opmærksomme på, hvilke opgaver borgeren har en styrke i.

 

2.b - at drøfte, i samråd med borgeren, hvilke mål der skal arbejdes med, og ud fra dette udarbejde fokusområde mål.                     

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende tilgang, ved at være lydhøre og udvise tillid, omsorg og engagement.

- Lytter vi til borgerens ønsker og sammen formulerer målet.

- Samarbejder vi med socialrådgiver.

 

2.c - at følge op på opgaver og aftaler samt synliggøre borgerens behov for støtte/hjælp/vejledning.                  

Eksempelvis:

- Udarbejder vi skabslåger og andet informationsmateriale.

- Dokumenterer vi på GAS skalaen.

  

2.d  - at drøfte i fællesskab med borgeren, om der er ønske om ændringer i beskæftigelse, aktiviteter og/eller udfordringer.

Eksempelvis:

- Sørger vi for, at borgerens ønsker drøftes på det årlige statusmøde.

- Er vi lydhøre overfor ønsker om oplevelsespraktikker.

- Hjælper vi borgeren til at melde til og fra til aktiviteter.