Tryghed

Det er kvalitet for borgeren at have tryghed i hverdagen.

Pædagogiske handleplaner.

 

1. Borgeren skal have selv- og/eller medbestemmelse og have følelsen af at være aktør i eget liv.            

2. Borgerne oplever en genkendelig hverdag gennem forudsigelighed og struktur.

3. Borgerne kan stole på og have tillid til personalet.

             

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

1a. - at anerkende den enkelte borger og støtte dem i selv- og/eller medbestemmelse og imødekomme deres ønsker og behov.

Eksempelvis:

- Udarbejder vi fokusmål i samarbejde med borgeren.

- Er vi opmærksomme på, ud fra individuelle behov, at valgmulighederne er overskuelige.

1.b - at være opmærksom på den enkelte borgers ressourcer og have fokus på, hvad der motiverer.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en neuropædagogisk tilgang og tilpasser den pædagogiske indsats til den enkelte borger.

- Ser vi muligheder frem for begrænsninger - at være stifinder frem for rejseleder.   

2.a. - at skabe rammer, hvor borgeren inddrages i genkendelige og overskuelige opgaver/aktiviteter.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en strukturpædagogisk tilgang og tilbyder den nødvendige struktur, for at borgeren kan finde tryghed i hverdagen.

- Synliggør vi hvilket personale der er på arbejde.

- Synliggør vi planlagte aktiviteter. 

3.a - at udstråle ro, give sig tid til at lytte og behandle borgerens åbenhed på en fortrolig og etisk måde.

Eksempelvis:

- Har vi den professionelle hat på og er bevidste de 3 P'er (professionelle, personlig, privat).

- Benytter vi de forskellige pædagogiske tilgange og metoder, når vi er på arbejde.

- Er vi opmærksomme på borgerens integritet.

3.b -  at støtte og vejlede borgeren ved forandringer.

Eksempelvis:

- Giver vi borgeren den nødvendige betænkningstid.

- Er vi bevidste om, at være et skridt foran så vi skaber mest mulig tryghed i forandringen.

- Hjælper vi borgeren i gang ved nye opgaver.

3.c - at arbejde ud fra fælles normer og værdier til gavn for borgeren.

Eksempelvis:

- Vi arbejder ud fra kerneopgaven "professionel støtte til et godt liv", Vejen kommunes værdier og er bevidste om kvalitetsdefinitionerne.

- Er vi tro mod fælles beslutninger for og sammen med borgeren.