Pædagogiske metoder

Relationspædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. Ligeledes er der fokus på samspillet mellem mennesker.

Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid Fokus på ressourcerne, kognitive udfordringer. Formålet er at skaber rammer der er trygge.

At pædagogen gennem teori, dialog og refleksion opnår en viden om forskellige relationsformer og måder at indgå i relationer på således du bliver reflekterende og opnår en bevidsthed ift. din egen måde at indgå i pædagogiske relationer på.

Værdsættende samtaler, respekt for den enkelte, lydhør og guidende i samspillet med andre.

Opfordre til sociale samvær i bestemte rammer.

Pædagogerne er gode rolle modeller og støtter op om den enkeltes selvforståelse. Der skabes plads og rum til alle.

Anerkendende metode

Faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse med det formål at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte og at borgeren igennem samspil udvikler selvfølelse eller selvfornemmelse.

Anerkendende tilgang hvor borgerne føler sig set og hørt og hvor pædagogen udviser tillid, omsorg og er engageret i den enkelte. Autentiske i mødet.

Pædagogen indgår i bekræftende samspil med borger.

Det er gennem den gensidige kommunikation med andre, at vi bliver os selv.

Som pædagog bidrager man, sammen med andre, til denne udviklingsproces.

Fokus på det der virker, positiv tilgang.

Neuropædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion med det formål at give en person mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Formålet er med en systematisk gennemgang af iagttagelser, observationer og viden har vi mulighed for at støtte borgeren i at fungere så optimalt som muligt, ud fra de forudsætninger vedkommende har.

Ligeledes at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion

Tager sit afsæt i en forudsætningsanalyse, Kunobeller og en neuropsykologisk screening.

Gennem en grundig afklaring af vanskeligheder, ressourcer, motivations-faktorer og vilkår hos borgeren, klarlægges hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke der er begrænset.

Herefter peges der på en neuropædagogisk indsats og interventionsmuligheder.

 

Konkrete eksempler:

Jeg støttende samvær

Kontakt Ø

Stress profil

Seksboks modellen

Strukturpædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag med det formål at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.

En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at:

Skabe og sikre forudsigelighed.

Skabe regelmæssigheder i borgerens hverdag.

Gøre dagen overskuelig.

Skabe ro i hverdagen.

  Muligheder for at udvide den enkeltes rækkevidde af forskellige handlinger, åbne op for nye opgaver de ellers ville have vanskeligheder v. at magte.

Anti-stressende effekt.

Skaber tryghed.

Struktur og forudsigelighed er medvirkende til at aktiviteter bliver mere interessante for den enkelte i kraft af genkendelse og gentagelser.

Der er høj grad af struktur, men der er plads til fleksibilitet.