Veum Bo

Ud fra individuelt udarbejdede projekter tages der udgangspunkt i den enkelte beboers muligheder, forudsætninger og ressourcer. Dette danner kvalitative rammer for individuel læring og udvikling og betyder, at beboere på Veum Bo også opnår læring inden for en lang række almen dannende områder. Kvalitetsdefinitionerne udsættes for løbende kvalitetskontrol.

Et nøgleord for Veum Bo er ligeværdighed. Lille Veum tager udgangspunkt i, at alle mennesker fundamentalt set har de samme behov. Bredden i de pædagogiske opgaverne indikerer, at der er tale om individuelle løsninger, og at der er lagt vægt på det enkelte menneskes særlige behov.

Lille Veum vægter, at skabe læringsrum, hvor den enkelte beboer har mulighed for at udvikle sig. Vi arbejder for, at beboerne får størst mulig indflydelse og magt over eget liv samt opnår øget selvtillid og selvværd gennem de aktiviteter og udfordringer botilbuddet tilbyder. 

Aktiviteter og udfordringer

Breden i Veum Bos tilbud tager udgangspunkt i individuelle udfordringer. Der er lagt vægt på den enkelte beboers særlige behov. 

Ideen er, at beboerne ud fra evner og muligheder er aktivt deltagende i forskellige aktiviteter og fritidstilbud såsom:

 • Passe dyr, slå græs og plukke bær samt tænde op i bålstedet
 • Drikke kaffe på terrassen, slappe af under bøgen og tage på
  udflugter "ud i det blå"
 • Ridning, sansesti, hoppepude, trampolin, bowling, søndagsdans, gymnastik og AOF Musik og Samspil
 • Onsdagsklub, disco, biografture og ferieture
 • Sølund festival - klik på her for at læse om Sølund festival 2015

 Beboeren kan her:

 • Udfordre sig selv
 • Styrke sociale relationer og samvær med andre
 • Lære relevante færdigheder og spilleregler i forhold til de forskellige idrætsaktiviteter
 • Opleve naturens mange sanseindtryk
 • Blive fortrolig med forskellige dyr
 • Styrke balancen på hesteryg
 • Styrke motorikken og fysikken
 • Forbedre konditionen
 • Slappe af og være i nuet
Fysiske udfordringer

I forhold til fysiske udfordringer har beboerne behov for hjælp, støtte og vejledning. Beboerne har vanskeligere end normalbefolkningen ved at fungere i en række funktioner og har sværere ved at magte forskellige problemstillinger i hverdagen.

 Fysiske udfordringer:

 Personlig hygiejne

Beboeren udvikler kompetencer i:

 • Stimulering af motorik og sanser samt styrke fornemmelse af egen krop
 • Styrkelse af fysikken, træne og udfordre sig selv fysisk
 • Individuelle hensyn og respekt for hinanden
 • Socialt samspil og holdarbejde
 • Personlig hygiejne og kropspleje i forbindelse med bad
Praktiske udfordringer

I forhold til praktiske udfordringer har beboerne behov for hjælp, støtte og vejledning. Beboerne har vanskeligere end normalbefolkningen ved at fungere i en række funktioner, og har sværere ved at magte forskellige problemstillinger i hverdagen.

Praktiske udfordringer:

 • Morgenmad, madpakker og madlavning
 • Daglig oprydning, rengøring og vasketøj
 • Økonomi og indkøb
 • Kontakt til læge, frisør eller tandlæge

Beboeren udvikler kompetencer i:

 • Fremstilling af varme retter, betjening af kogeplader og diverse maskiner
 • Hygiejne i forbindelse med fremstillingen af madvarer
 • Anretning, servering og borddækning
 • Smøre madpakker, tilberede grønsager, bage, brygge kaffe og the
 • Vedligeholdelse af egen lejlighed, herunder oprydning, rengøring og vasketøj
Kommunikationsudfordringer

Nogle beboere har et begrænset verbalt sprog, og har nedsat sproglig forståelse, realitetssans og omverdensforståelse. Det gør det vanskeligt for beboeren at give udtryk for selv helt enkle ting, hvilket hæmmer vedkommendes muligheder for selvbestemmelse og inddragelse i hverdagslivet.

Beboerne kan have udfordringer i at aflæse og forstå forskellige kommunikationsformer. Psykisk ustabilitet kan præge kommunikationen, og reaktionerne kan spænde fra indelukkethed til kraftig vrede, fortvivlelse og gråd. Vold som udtryksform kan forekomme.

Der er brug for hjælp, støtte og vejledning til at tydeligøre de forskellige valgmuligheder, som beboeren møder i hverdagen. Derved opnås en fornøden sikkerhed og tryghed, som gør valget mulig for beboeren. 


Kommunikationshjælpen kan bestå i:

 • IT-café, hjælp til iPad
 • Tegn til tale
 • Ugetavler med piktogrammer
 • Mayland kalender
 • CarePlan
 • Samtaler 1-1 blandt andet "Jeg støttende samtaler"
 • Planlagt samvær og samtaler
Selv- og medbestemmelse

Mange mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne mangler kompetencer for i praksis at kunne forvalte den selv- og medbestemmelsesret, de formelt er tildelt. De har svært ved at formulere deres ønsker og svært ved at kræve indflydelse og / eller selv- og medbestemmelse.

Selv- og medbestemmelse handler om at træffe beslutninger sammen med andre. Dette er en udfordring i sig selv for mange af beboerne.

For at sikre beboerne størst mulig indflydelse på eget liv, er det vigtigt at personalet:

 • Er bevidste om, hvordan borgerne spørges om en ting og ligeledes vigtigt, hvordan svaret tolkes
 • Skaber rammer, der giver mulighed for selv- og medbestemmelse
 • Lytter til beboernes individuelle meninger, ønsker og behov og respekterer beboerens valg
 • Viser beboeren tillid
 • Afholder beboermøder med rum til drøftelser af problematikker, aktivitetsønsker med mere
 • Udarbejder handleplaner med opgaver/aftaler beboeren ønsker og kan overskue
 • Sikrer indflydelse på, hvor ferien skal foregå, hvor udflugten skal gå hen med mere

Beboerne udvikler kompetencer i at:

 • Tage hensyn og respektere hinanden
 • Være i et samspil og deltage i holdarbejde
 • Løse uoverensstemmelser
 • Fremkomme med egne ønsker
Sociale udfordringer

Beboeren har brug for hjælp til at etablere, vedligeholde eller afvikle sociale relationer til familie, venner, kæreste og arbejdskollegaer, da dette for flere beboere er forbundet med vanskeligheder. Derfor kræves personalestøtte.

Hjælpen kan bestå i:

 • Læsning af post, sms og mail
 • Invitation til fødselsdag, aktiviteter og lignende
 • Arrangere besøg hos familie, kæreste, venner
 • Styrke fællesskabet i botilbuddet ved at tage initiativ til samvær i lejligheden, gåture eller andet
 • Rumme hinandens forskelligheder
 • Konfliktløsning

Beboeren udvikler kompetencer i:

 • Styrke sociale relationer
 • Styrke forståelsen af at være en del af et fællesskab
 • Rumme hinandens forskelligheder
 • Konfliktløsning